banner-behzisti
شنبه 31 فروردين 1398   17:59:48
  • ارسال به دوستان
  • چاپ
نام ارسال کننده :  
Email sender:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
captcha :
 
اطلاعیه ها
1396/9/21 سه‌شنبه

شناسنامه خدمات و اولویت های پژوهش

ردیف عناوین محورها
1 بررسی علل اختلالات شنوایی نوزادان در کشور تحلیل وضعیت و  نیازسنجی
 
2 سنجش شاخص ارزیابی وضعیت سالمندان درابعاد سلامت ، رفاه اجتماعی و اقتصادی ارزشیابی ، ارزیابی تحلیل وضعیت
3 بررسی مقایسه شیوع آمبلیوپی و سایر اختلالات بینایی در کودکان 3 ساله و اول دبستان ارزیابی/ ارزشیابی
 
4 بررسی اثرات اجرای ماده  16  بر فعالیت مراکز کاهش آسیب اعتیاد ارزیابی/ ارزشیابی
 
5 ارزیابی ضریب نفوذ برنامه پیشگیری از آسیب های اجتماعی در جامعه تحلیل وضعیت و نیازسنجی
 
6 بررسی تاثیرآموزشهای سلامت جنسی در مقاطع مختلف سنی بر رضایت زناشویی موردپژوهی
 
7 محاسبه بار اقتصادی طلاق در کشور تحلیل وضعیت و نیازسنجی
8 بررسی تاثیر حمایتهای روانی و مشاوره روانشناسی در مبتلایان به ایدز موردپژوهی
 
9 ارزیابی وپاسخ سریع  (RAR) درگروههای در معرض خطر ایدز         تحلیل وضعیت و نیازسنجی
 
10 بررسی علل معلولیت در کودکان زیر 14 سال تحت پوشش سازمان
 
تحلیل وضعیت ونیازسنجی
11 مقایسه اثر بخشی درمان نگهدارنده با متادون و گروههای خودیار   ارزیابی/ ارزشیابی
12 بررسی رابطه بین سلامت روان ، نگرش و دانش مربیان مهدهای کودک بر حوزه های شناختیاجتماعی و هیجانی کودکان پیش دبستانی  5 و 6 سال     تحلیل وضعیتاثر بخشی
13 بررسی عوامل موثر بر شیوع کودک آزاری در کشور تحلیل وضعیت
 
14 بررسی میزان اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی توسط مراکز روزانه حمایتیآموزشی کودک و خانواده به کودکان خیابانی در مراکز     تحلیل وضعیتمیزان اثربخشی
15 موانع و مشکلات ارائه خدمات به کودکان دارای مادر معتاد تحلیل وضعیت
16 وضعیت سنجی الگوی انتقال جنسی HIV/AIDS و ریسک فاکتورهای مرتبط با آن در جمعیت هدف سازمان تحلیل وضعیت و نیازسنجی
 
17 بررسی شیوع دمانس در  سطح کشور تحلیل وضعیت و نیازسنجی
18 ارزیابی اثر بخشی خدمات مراکز مداخله در بحرانخدمات سیارپایگاه خدمات اجتماعیخط تلفن 123         ارزیابی،ارزشیابی/ اثربخشی
19 بررسی میزان اثر بخشی مداخلات مرکز مداخله در بحران در افراد اقدام کننده به خودکشی تحلیل وضعیتارزیابی
 
20 بررسی وضعیت رفتارهای پرخطر کودکان خیابانی در شهرهای بزرگ کشور
 
تحلیل وضعیت و نیازسنجی
 
21 بررسی مقایسهای خدمات ارائه شده به کودکان تحت سرپرستی سازمان بهزیستی در خانه های مراقبت شبانه روزی دولتی و غیردولتی      توانمندسازی
22 بررسی عوامل شیوع کودک آزاری و نحوه برخورد با عاملان اجرای آن  در مهدهای کودک                تحلیل وضعیت و نیازسنجی
 
 
23 بررسی تاثیرآموزشهای ADLوIADL در افزایش استقلال فردی در طرح‏های توانمندسازی معلولین و سالمندان              ارزیابی / ارزشیابی
24 طراحی الگوی شایستگی مدیران راهبردی سازمان بهزیستی کشور آینده پژوهی
25 شناسایی و تحلیل روند های تاثیرگذار بر آسیب های اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران آینده پژوهی
26 بررسی روش‏ها ی افزایش مشارکت اجتماع در برنامه  CBR              ارزیابی / ارزشیابی
27 برنامه ریزی راهبردی و تدوین شاخص های کلیدی عملکردی توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان بهزیستی کشور(برنامه ریزی راهبردی مدیریت منابع انسانی در سنوات آینده با توجه به رسالت و ماموریت های سازمان) آینده پژوهی
28 بررسی موانع جذب ، بهسازی و حفظ نیروهای تحصیلکرده سازمان بهزیستی کشور الگویابی
 
 
29 بررسی  کیفیت زندگی کاری کارکنان سازمان بهزیستی کشور الگویابی
 
 
30 طراحی مدل و استقرار نظام مدیریت دانش  در سازمان بهزیستی کشور الگویابی
 
 
31 آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی سازمان بهزیستی تحلیل وضعیت/الگویابی
 
32 تعیین شاخص برنامه ریزی برای تامین مسکن دهک های (1) و(2)درآمدی تحلیل وضعیت
 
33 بررسی رشته ها و محل های شغلی مناسب برای معلولان و مددجویان تحلیل وضعیت و نیاز سنجی
 
34 آسیب شناسی تامین مسکن برای مددجویان و ارائه راهکارهای مناسب تحلیل وضعیت
 
35 سنجش میزان اثر بخشی طرح های آماده سازی شغلی با رویکرد تاثیر طرحها بر پایداری و بهبود شغلی ارزیابی، ارزشیابی
 
36 سنجش میزان اثربخشی برنامه ها و فعالیتهای سازمان بهزیستی در خصوص ایجاد اشتغال پایدار برای جامعه هدف ارزیابی، ارزشیابی
37 بررسی مقایسه ای توزیع جغرافیایی گروه های تحت پوشش بهزیستی ارزیابی، ارزشیابی
 
38 اثر بخشی سیاست های تامین مسکن برای کم درآمدها  ارزیابی، ارزشیابی
39 بررسی میزان وعلل موفقیت طرح های اشتغال زایی معلولان و مددجویان تحلیل وضعیت
 
 
40 بررسی موانع استقراردولت الکترونیک در سازمان بهزیستی تحلیل وضعیت
 
41 بررسی نقش فناوری اطلاعات در کاهش هزینه و زمان در سازمان بهزیستی کشور ارزیابی /ارزشیابی
 
 
42 شناسایی افراد مجهول الهویه با استفاده از پارامترهای زیست سنجی تحلیل وضعیت- استانداردسازی
 
 
 
43 بررسی تاثیر مناسب سازی در زندگی اجتماعی افراد جامعه هدف    تحلیل وضعیت و نیازسنجی
 
44 آینده نگری وضعیت مناسب سازی کشور با رویکرد آینده پژوهی
 
45 طرح انجام یک مطالعه کوهورت جمعیتی در محیط محدود برای ارزیابی همه جانبه سالمندان ارزیابی ، تحلیل وضعیت
 
46 امکان سنجی اقتصادی-اجتماعی بیمه پیشگیری محور در خدمات دارای اولویت پیشگیری سازمان استانداردسازی، امکان سنجی و الگویابی
 
47 بررسی هزینه-اثربخشی برنامه کشوری پیشگیری از آمبلیوپی در کودکان 3 تا 6 ساله ارزیابی/ ارزشیابی/ارزشیابی اقتصادی
 
 
48 مقایسه میزان اثربخشی و هزینه-اثربخشی خدمات بایارانه و بدون یارانه در مراکز مشاوره غیردولتی ارزیابی/ ارزشیابی/ارزشیابی
 
49 تعیین شاخص های حمایت اجتماعی در درمان اعتیاد استانداردسازی، امکان سنجی و الگویابی
50 مطالعه تطبیقی الگوهای موفق اقدامات اجتماع محور برای پیشگیری از آسیب های اجتماعی با هدف طراحی الگوی بومی استانداردسازی، امکان سنجی و الگویابی
 
51 مقایسه میزان سرمایه اجتماعی در محله های تحت پوشش برنامه اجتماع محور با سایر محلات ارزیابی/ ارزشیابی/ارزشیابی اقتصادی
 
52 بررسی علل اختلالات شنوایی در کودکان پیش دبستانی در کشور تحلیل وضعیت و نیازسنجی
 
53 بررسی میزان آگاهی و نگرش نوجوانان تحت پوشش برنامه شبه خانواده در مورد مواد اعتیادآور و عوارض آن مورد پژوهی
54 ارزیابی تاثیرات اجتماعی برنامه های توسعه ای بر وضعیت آسیب های اجتماعی مورد پژوهی
 
55 وضعیت سنجی، نیازسنجی و امکان سنجی برنامه و محتوای آموزشی برای گروه های با رفتار  پرخطر (جمعیت هدف سازمانی) بر اساس برنامه استراتژیک پیشگیری و کنترل ایدز کشور تحلیل وضعیت و نیازسنجی
56 بررسی شیوع آمبلیوپی در افراد  3-2 سال در کشور تحلیل وضعیت و نیازسنجی
 
 
57 اثربخشی برنامه اجتماع درمان مدار (TC) کل کشور
 
ارزیابی/ ارزشیابی/ارزشیابی اقتصادی
58 مطالعه آینده نگر درباره وضعیت ایدز در کشور و تدوین استراتژی ها و مدل های پیشگیری در  جمعیت هدف سازمان آینده پژوهی
     
59 بررسی علل نابینایی و کم بینایی در کودکان زیر 6 سال تحلیل وضعیت و نیازسنجی
 
60 ارزشیابی برنامه آموزش زندگی خانواده ارزیابی/ ارزشیابی/ارزشیابی اقتصادی
61 تحلیل عاملی (Meta analysis) پژوهش های انجام شده در رابطه با اثربخشی برنامه مهارت های زندگی ارزیابی/ ارزشیابی
62 تعیین شاخص های سلامت روانی اجتماعی کودکان و نوجوانان
 
استانداردسازی، امکان سنجی و الگویابی
63 بررسی شیوه های ایجاد استقلال اقتصادی ، اجتماعی در فرزندان شبانه روزی سازمان بهزیستی الگویابی
 
64 تحلیل وضعیت برنامه اورژانس اجتماعی تحلیل وضعیت
 
65 بررسی تحلیل وضعیت اشتغال زنان سرپرست خانوار و راهکارهای بهبود آن توانمندسازی
 
66 بررسی اثربخشی آموزش های پس از طلاق به افراد جدا شده تحلیل وضعیت – اثربخشی
 
67 راهکارهای موثر در توانمندسازی فرزندان تحت پوشش سازمان بهزیستی برای زندگی مستقل و ازدواج الگویابی
68 مقایسه کودکان و نوجوانان مراکز شبانه روزی با کودکان و نوجوانان تحت پوشش که در منزل تشکیل هویت و زندگی مستقل تحلیل وضعیت
69 مطالعه عوامل خطر ، عوامل محافظت کننده و عوامل عود کننده رفتارهای پرخطر در دختران و زنان آسیب دیده اجتماعی تحلیل وضعیت
70 بررسی نقش مددکاران در فرایند توانمندسازی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور تحلیل وضعیت - ارزشیابی
71 بررسی موانع و مشکلات مربوط به فرایند ترخیص کودکان از مراکز شبانه روزی و مشکلات پس از ترخیص تحلیل وضعیت
72 بررسی عوامل موثر برافت تحصیلی دانش آموزان تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور تحلیل وضعیت
 
73 بررسی و مقایسه رشد اجتماعی کودکان 3 تا 5 سال استفاده کننده از خدمات مهدهای کودک و کودکان فاقد بهره از خدمات تحلیل وضعیت
74 بررسی اثربخشی آموزش های خودمراقبتی در کنترل و کاهش آسیب ناشی از بیماریهای مقاربتی و HIV  ایدز در کودکان خیابانی تحلیل وضعیت ، اریابی ، ارزشیابی
75 بررسی مقایسه ای شاخص های تکاملی کودکان زیر سه سال مقیم شیرخوارگاه ها با کودکان غیر مقیم تحلیل وضعیت - الگویابی
76 بررسی نقش و میزان اثربخشی برنامه های گروههای همیار در توانمندسازی زنان سرپرست خانوار ارزیابی / ارزشیابی
77 مقایسه عملکرد کودکان استفاده کننده از خدمات مهدهای کودک تحت نظارت سازمان بهزیستی کشور در حیطه های مختلف رشد با سایر کودکان در پایه اول ابتدایی تحلیل وضعیت / ارزیابی و ارزشیابی
78 بررسی سطح و میزان مهارتهای فرزندپروری در زنان سرپرست خانوار تحلیل وضعیت / الگویابی
 
79 مطالعه مدلهای موثر در توانمندسازی زنان سرپرست خانوار و روشهای بومی سازی آن استانداردسازی الگویابی
 
80 مطالعه وضعیت دلبستگی در کودکان سنین پیش دبستانی در مهدهای کودک تحلیل وضعیت
 
81 مقایسه ویژگی های دموگرافیک خانواده های زن سرپرست در زمان ورود و خروج از چرخه خدمات سازمان بهزیستی توانمدسازی – تحلیل وضعیت
82 ارزیابی خدمات یاددهی یادگیری مهدهای کودک بر ابعاد رشد جسمی و شناختی کودکان در مهدهای کودک ارزیابی، ارزشیابی
83 مقایسه سطح  عزت نفس خانواده های توانمند شده با  خانواده های تحت پوشش سازمان بهزیستی توانمندسازی
84 بررسی تاثیر ادامه تحصیل فرزندان خانواده های تحت پوشش در مقاطع مختلف آموزش عالی بر توانمندسازی خانواده توانمندسازی
85 بررسی رابطه بین وضعیت تحصیلی زنان سرپرست خانوار با طول مدت توانمندسازی آنها توانمندسازی
 
86 بررسی تاثیر مهارت های کلامی زنان سرپرست خانوار در موفقیت اقتصای ایشان توانمندسازی
 
87 بررسی خصوصیات و ویژگی های شخصیتی زنان سرپرست خانوار عضو گروههای موفق و غیر موفق تحلیل وضعیت
88 بررسی اثربخشی طرح توانمندسازی افراد دارای آسیب نخاعی در ارتقای کیفیت زندگی فرد معلول و خانواده ارزیابی / ارزشیابی
89 تأثیر آموزش بر ارتقاء کیفیت مسائل جنسی معلولان ارزیابی / ارزشیابی
90 بررسی میزان تأثیر ارائه خدمات سلامت و مداخله بهنگام (درمان و توانبخشی) در بهبود کیفیت زندگی افراد دارای آسیب نخاعی مورد پژوهی
91 بررسی عوامل بازدارنده در تغییر رویکرد از خدمات حمایتی به بیمه‏ای ارزیابی / ارزشیابی
92 مطالعه تطبیقی مدل‏های اشتغال‏زایی معلولین
 
استاندارد، امکان‏سنجی و الگویابی
93 بررسی مقایسه ICFبا سایر روش های مورد استفاده در تشخیص نوع و تعیین شدت معلولیت در سازمان بهزیستی ارزیابی / ارزشیابی
94 بررسی اثربخشی برنامه های آموزشی و توانبخشی مراکز روزانه آموزشی و توانبخشی تحت نظارت بهزیستی بر ارتقای کیفیت زندگی خانواده های توانخواهان ( به تفکیک گروههای هدف) ارزیابی - ارزشیابی
95 بررسی میزان دسترسی افراد معلول به شبکه حمل و نقل عمومی در کلان شهرها
 
تحلیل وضعیت و نیازسنجی
96 بررسی میزان شیوع سوء تغذیه در کودکان خدمت گیرنده از مراکز روزانه توانبخشی
 
تحلیل وضعیت و نیازسنجی
97 بررسی هزینه منفعت، هزینه اثر بخشی و هزینه مطلوبیت اجرای برنامه CBR ارزیابی / ارزشیابی
98 امکان‏سنجی اجرای برنامه غربالگری،تشخیص و مداخله بهنگام اختلالات شناختی ارزیابی / ارزشیابی
 
99 بررسی روشهای افزایش مشارکت  اجتماعی در برنامه CBR ارزیابی / ارزشیابی
100 بررسی الگوهای اشتغال معلولان دارای مهارت آماده به کار و ارائه راهبردهای قابل اجرا در کشور استاندارد، امکان‏سنجی و الگویابی
101 بررسی تأثیر اجرای برنامه CBR بر وضعیت آموزشی، معیشتی ، اجتماعی و سلامت افراد معلول ارزیابی / ارزشیابی
102 بررسی موانع اجرای قانون جامع و کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت تحلیل وضعیت و نیازسنجی
103 بررسی الگوهای بازتوانی شنوایی مرکزی استاندارد، امکان‏سنجی و الگویابی
104 مقایسه شاخص‏های کیفیت زندگی افراد کم‏شنوا قبل و بعد از کاشت حلزون ارزیابی / ارزشیابی
105 بررسی عوامل مؤثر بر عدم خروج جامعه هدف از چرخه حمایت‏های مستمر توانمندسازی
106 بررسی شیوع و بروز معلولیت در ایران تحلیل وضعیت و نیازسنجی
107 بررسی عوامل موثر بر تعارضات گروهی در فعالیتهای توانمندسازی گروهی زنان سرپرست خانوار و شیوه های مقابله با آن توانمدسازی - الگویابی
108 بررسی موانع جلب مشارکتهای مردمی و راههای افزایش آن در سازمان بهزیستی تحلیل وضعیت و اثربخشی
109 بررسی کیفیت خدمات در مراکز واگذار شده سازمان ارزیابی،ارزشیابی
110 تعیین معیارهای برنامه ریزی برای تأمین مسکن دهکهای (1) و (2) درآمدی استاندارسازی و الگویابی
111 نیازسنجی و امکان سنجی رشته ها و محل های شغلی مناسب با جامعه هدف سازمان تحلیل وضعیت و نیاز سنجی
112 بررسی مسئولیت اجتماعی موسسات  در تحقق ، مدیریت های سازمان مشارکت پژوهی
113 بررسی چالش های تامین مسکن برای مددجویان و شناسایی راهکارهای برون رفت از این چالش ها تحلیل وضعیت و نیازسنجی
114 سنجش میزان اثربخشی طرحهای آماده سازی شغلی با تکیه بر نقش طرحها بر تثبیت، پایداری و بهبود شغلی ارزیابی، ارزشیابی
115 سنجش میزان اثربخشی پرداخت تسهیلات جهت ایجاد اشتغال و بررسی نقش آن در توانمندسازی جامعه هدف تحلیل وضعیت و نیازسنجی
116 تهیه نسخه فارسی  MDS  جهت ارزیابی عملکرد مراکز توانبخشی استاندارد سازی و الگو یابی
117 بررسی میزان قیمت تمام شده (نگهداری در منزل) جهت معلولین , سالمندان و بیماران روانی مزمن با توجه به نوع و شدت معلولیت تحلیل وضعیت و نیازسنجی
118 بررسی چالش ها و مشکلات بیماران مبتلا به اختلالات روان در مراکز شبانه روزی تحلیل وضعیت و نیازسنجی
119 بررسی اثر بخشی خدمات توانبخشی , مراقبتی و درمانی در مراکز شبانه روزی معلولین  تحلیل وضعیت
120 بررسی اثر بخشی خدمات توانبخشی , مراقبتی و درمانی در مراکز شبانه روزی سالمندان تحلیل وضعیت
121 بررسی اثر بخشی خدمات توانبخشی , مراقبتی و درمانی در مراکز شبانه روزی بیماران روانی مزمن تحلیل وضعیت
122 بررسی اثر بخشی خدمات توانبخشی , مراقبتی و درمانی در مراکز ارائه خدمات توانبخشی در منزل ( معلولین ) تحلیل وضعیت
123 بررسی اثر بخشی خدمات توانبخشی , مراقبتی و درمانی در مراکز ارائه خدمات توانبخشی در منزل ( سالمندان ) تحلیل وضعیت
124 بررسی اثر بخشی خدمات توانبخشی , مراقبتی و درمانی در مراکز ارائه خدمات توانبخشی در منزل ( بیماران روانی مزمن ) تحلیل وضعیت
125 بررسی اثر بخشی خدمات توانبخشی مبتنی بر خانواده (معلولین ) تحلیل وضعیت
126 بررسی اثر بخشی خدمات توانبخشی مبتنی بر خانواده ( سالمندان) تحلیل وضعیت
127 بررسی اثر بخشی خدمات توانبخشی مبتنی بر خانواده ( بیماران روانی مزمن) تحلیل وضعیت
128 عوامل موثر بر ترخیص موفق گروه هدف از مراکز شبانه روزی تحلیل وضعیت و نیازسنجی
129 بررسی میزان اثربخشی جشنواره های تئاتر معلولین بر توانمندسازی افراد دارای معلولیت تحلیل وضعیت و اثر بخشی
130 بررسی میزان اثربخشی برنامه های هنردرمانی در ارتقا کیفیت زندگی افراد معلول بهره مند از این برنامه ها در مراکز توانبخشی روزانه و افراد غیره بهره مند تحلیل وضعیت
131 بررسی تاثیر بهره مندی از وسایل انطباقی و تجهیزات  ADL  بر عملکرد افراد دارای معلولیت ارزیابی ارزشیابی
132 بررسی اثر مناسب سازی محیط زندگی افراد دارای معلولیت بر کیفیت زندگی آنان ارزیابی اثربخشی
133 طراحی و پیاده سازی سامانه انتقال فرمان با استفاده از رابط مغز رایانه کاربردی توسعه ای
134 بررسی موانع و مشکلات اشتغال موفق زنان سرپرست خانوار بهمراه ارائه راهکارهای کاربردی تحلیل وضعیت
135 برررسی وضعیت سرمایه اجتماعی زنان سرپرست خانوار و خانواده های تحت پوشش و اثربخشی آن در فرایند توانمند سازی تحلیل وضعیت
136 بررسی  نقش و میزان اثربخشی برنامه غربالگری سلامت جسمی در توانمند سازی زنان سرپرست خانوار تحلیل وضعیت
137 بررسی مسائل و چالشهای خانواده های دارای فرزند چندقلو همراه با ارائه راهکارهای ارتقا وضعیت خدمت رسانی به این گروهها تحلیل وضعیت
138 بررسی پیامد های اجرای قانون حمایت از کودکان و نوجوانان سال 1392 ارزیابی ارزشیابی
139 بررسی عملکرد خانه های کودکان و نوجوانان در ایجاد فضایی شبیه به خانواده ارزیابی ارزشیابی
140 بررسی عوامل موثر بر ارتقا سرمایه اجتماعی فرزندان تحت مراقبت در خانه های کودکان و نوجوانان تحلیل وضعیت
141 آسیب شناسی نگهداری از کودکان بی سرپرست در مراکز شبانه روزی تحلیل وضعیت
142 بررسی میزان تاثیر کیفیت زندگی کاری پرسنل مراکز شبانه روزی بر تعهد کاری آنان ارزیابی ارزشیابی
143 آسیب شناسی فرایند ترخیص فرزندان تحت سرپرستی سازمان بهزیستی تحلیل وضعیت – اثربخشی
144 طراحی و ا عتبار بخشی الگوی ارزیابی آموزشی کودکان 5-6 ساله در مراکز نگهداری و آموزش خردسالان تحلیل وضعیت – اثربخشی
145 توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان بهزیستی کشور مطابق با سند چشم انداز 1404 و سایر اسناد بالادستی آینده پژوهی
146 مطالعه تطبیقی خدمات ارائه شده به کودکان درکشورهای مختلف ارزیابی ارزشیابی
147 بررسی اثرات نگهداری ازکودکان درمراکز شبانه روزی در رشد فکری و روانی آنان ارزیابی ارزشیابی
148 سنجش و بررسی تاثیر بیمه های پایه و تکمیلی درمان در توانمند سازی جسمی و روانی جامعه هدف ارزیابی ارزشیابی
149 سنجش و مقایسه شاخصهای نرخ امید به زندگی درافراد دارای بیمه اجتماعی با افراد بر خوردار ازخدمات حمایتی ارزیابی ارزشیابی
150 بررسی میزان اثربخشی قوانین کیفری جاری در کاهش آسیب های اجتماعی کشور تحلیل وضعیت – اثربخشی
 
 
 

.
نسخه قابل چاپ
بازديدها
تعداد بازديد اين صفحه: 318853
تعداد بازديد کنندگان سايت: 18919005 تعداد بازديد زيرپورتال: 326725 اين زيرپورتال امروز: 641 سایت در امروز: 25777 اين صفحه امروز: 616