نحوه تشکیل پرونده در بهزیستی


نحوه تشکیل پرونده در بهزیستی
متقاضی می تواند درخواست تشکیل پرونده را به بهزیستی شهرستان محل خود تحویل خود نماید و طی ارجاع درخواست به ستاد پذیرش شهرستان و ارائه مدارک لازم و متقاضی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته و پس از تایید معلولیت پرونده تشکیل و توانخواه می تواند از حمایت های توانبخشی سازمان طبق دستورالعمل بهره مند گردد.

شرایط عمومی برای تشکیل پرونده:
۱- ایرانی بودن و داشتن کد ملی(اتباع افغانی دارای کارت هویت ویژه و یا برگه تردد خروجی مدت دار(نارنجی رنگ) و دارای تاریخ معتبر و یا تمدید اعتبار شده مشمول رعایت این بند نمی باشد.)
۲- نیازمند بودن به تشخیص مددکار سازمان
۳- سکونت در محل انجام حمایت
۴- عدم حمایت و تحت پوشش قرار داشتن در سایر نهادها و دستگاهه های حمایتی
۵- داشتن گواهی معلولیت از کمسیون پزشکی سازمان

مدارک لازم برای تشکیل پرونده:
- اصل شناسنامه متقاضی و اعضا خانواده
- اصل کارت ملی متقاضی و اعضاء خانواده
- دفترچه بیمه(در صورت داشتن بیمه درمانی)
- مدارک پزشکی
- اصل اجاره نامه منزل و یا سند مالکیت منزل مسکونی
- قبض برق و یا تلفن منزل
- اصل قیم نامه( در صورتیکه متقاضی قیم داشته باشد)

مطالب پیشنهادی :

ارسال نظر

Trackbacks